..


ɡ .[١]


:


10% 90\60 ѡ :[٢]
.
.
.
.


ǡ ɡ :[٢]
.
.
.
.


ɡ ֡ ǡ :[٣]
.
.
.
.
.
.