ɡ :

:
2 .
() .
2 .
.
5 .
.
3 .
2 .
.
2 .
.
.
2 .
().
4 .
.

:
.
.
.
2 .
.
.