..

ߡ . .
. .
. 20 . .
.
.
ɡ .
.
.
.
15 . .
ɡ . .
.
.
15 . .
.
. . 20 .
ɡ . 30 . . . .
ɡ .
. .
ѡ .
ɡ .
ߡ .
.
.
.
.