ߡ :

:
.
2 .
2 .
.
.
.
.
2 .
2 .
.
.
.
.
.
.
.

:
.
.
.
ڡ .
.
ʡ .
ɡ .