ѡ .

37 ɡ ǡ ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.ɡ .
.
ɡ .
ѡ ١ .
.
.
ɡ .

.