.. :
1


ɡ .

. ߡ ʡ .

2

.

. .

.

3١ . .

: . . ѡ .