:1. ߡ .

2ɡ .

3ɡ ɿ! ɡ .

4ɡ .

5ǡ . ߡ .

6.

7. .