ǡ ǡ .

26 870 .

ɡ ɡ 2017 ǡ ɡ 2016 2017 ɡ 180 156 ɡ .

ɡ ǡ 870 .
https://www.albayan.ae/across-the-ua...7-23-1.3611827